Ons reglement afhandeling klachten

Echocentrum het Lichtpunt is zeer begaan met U en de gezondheid van uw kindje. Wij hanteren de grootst mogelijke zorg omtrent onze contacten, diensten of verrichtingen. Uw tevredenheid is voor ons belangrijk en bij eventueel een klacht over personeel, apparatuur, onderzoek of omgeving kunt u zich tot ons wenden middels onderstaande procedure.

Een klacht met betrekking tot uitlatingen en/of gedragingen van medewerkers van Echocentrum het Lichtpunt dan wel stagiaires kan schriftelijk worden gerricht aan de directie van Echocentrum het Lichtpunt.

Vanaf Januari 2017 voldoet Echocentrum het Lichtpunt volgens de nieuwe richtlijnen van de wet Wkkgz; Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg middels de geschillencommissie van de EZa aan alle vereiste. Zie voor meer informatie; geschillencommissie-eza.nl.  Alvorens geschillen in behandeling worden genomen streeft de geschillencommissie van de EZa ernaar dat de volledige procedure van de interne klachtenbehandeling is doorlopen. Bij het melden van een klacht doorloopt U in beginsel dus eerst onderstaand reglement.

Een onder 1. genoemde klacht kan voorts mondeling (wellicht kan uw klacht direct verholpen worden) worden ingediend bij de directie van Echocentrum het Lichtpunt, op basis waarvan de directie van Echocentrum het Lichtpunt kan verzoeken om een schriftelijke weergave van de klachten behoeve verdere afhandeling.

Na het indienen van een schriftelijke klacht zal u binnen een termijn van maximaal 3 weken een bevestiging krijgen van de directie van Echocentrum het Lichtpunt, waarin de datum van onder 1. genoemde feiten alsmede een korte omschrijving zal zijn opgenomen.

In geval de afhandeling van een klacht enkel op basis van mondelinge indiening plaatsvindt, zal de onder 3. genoemde bevestiging niet worden verstrekt.

Bij een mondelinge en/of schriftelijke ingediende klacht zullen zowel ten aanzien van U als ten aanzien van degene op wie de klacht betrekking heeft, het principe van hoor en wederhoor worden toegepast.

Afhandeling van de klacht zal binnen een termijn van 3 weken na de bevestiging van de klacht plaatsvinden.

U ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd verslag van de bevindingen van de directie van Echocentrum het Lichtpunt waarin de maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of ondernomen worden gesteld.

Echocentrum het Lichtpunt zal de ingediende klachten registreren, voor wat betreft de aard, de omvang en de als gevolg hiervan ondernomen maatregelen.

De directie van Echocentrum het Lichtpunt behoudt zich het recht voor om zichzelf bij de afhandeling van klachten te vervangen door een hiervoor aangesteld persoon, die niet direct bij de gedragingen en/of uitlatingen die aanleiding tot de klacht zijn, is betrokken.

Dit reglement is van kracht vanaf 1 november 2007 en blijft van kracht voor onbepaalde tijd en tot dit reglement door een veranderd reglement wordt overgeschreven.